تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1395 
حقوق جزا و جرم شناسی 
جامعه المصطفی العالمیه 
17.00 
لیسانس 
 
حقوق 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی 
18.00